REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI DEVOXX4KIDS W KRAKOWIE

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem wydarzenia Devoxx4Kids w Krakowie, zwanego dalej Wydarzeniem, jest Akademia Programowania z siedzibą przy ul. Urzędnicza 29/1, 30-051 Kraków, zwana dalej Organizatorem.

1.2. Wydarzenie odbywa się w dniu 24 czerwca 2017 r. od godziny 9:00 do godziny 13:00, na terenie zwanym dalej Terenem Wydarzenia.

1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu i obowiązują wszystkich Uczestników.

§2. Warunki uczestnictwa

2.1. Konferencja ma charakter jednodniowych warsztatów w podziale na odpowiednie grupy wiekowe.

2.2 Uczestnikiem Wydarzenia może być każda osoba w wieku od 5. do 15. roku życia, która zostanie zarejestrowana na wydarzenie w systemie elektronicznym na stronie: www.devoxxdladzieci.pl.

2.3. Ilość miejsc podczas Wydarzenia jest ograniczona do 50. Decyduje kolejność zgłoszeń dla każdej grupy wiekowej.

2.4. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.

2.5. Koszt pobytu, przejazdu i wyżywienia Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2.6. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Wydarzeniu w przypadku, gdy nie dokonał rejestracji udziału w terminach określonych przez Organizatora.

§3. Zasady Wydarzenia

3.1. Organizator ustala plan Wydarzenia oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, również w dniu, w którym odbywa się wydarzenie, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia z przyczyn od Niego niezależnych. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z wydarzeniem.

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji fotograficznej i filmowej Wydarzenia oraz Uczestników, a także publikacji relacji z imprezy na stronie internetowej organizatora oraz w mediach społecznościowych bez konieczności dodatkowej piśmiennej zgody Uczestników.

§4. Postanowienia dodatkowe

4.1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4.2. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Wydarzenia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem, a Organizatorem.

4.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

4.4. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Wydarzenia nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem.

4.5. Uczestnik zgłaszając udział w Wydarzeniu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rejestracji i organizacji.

4.6. Wydarzenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

4.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.

4.8. Odpowiedzialność organizatora za dzieci rozpoczyna się w chwili rozpoczęcia zajęć, a kończy tuż po ich zakończeniu.

4.9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu.

4.10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej: www.devoxxdladzieci.pl.

4.11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, informując o tym na stronie wydarzenia.